skip to Main Content

Schoolsportagenda

Wil je als basisschool een gevarieerde en uitdagende gymles? Of wil je als klas meedoen aan een schooltoernooi? Maak dan gebruik van de Schoolsportagenda. De Schoolsportagenda is een overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen van sportaanbieders uit onze gemeente. In augustus wordt de Schoolsportagenda gevuld en kun jij jouw school aanmelden voor activiteiten.

Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Skeeleren
Scholen uit Súdwest-Fryslân
1 t/m 8
In overleg
Color Guard (Sneek)
Scholen uit Súdwest-Fryslân
1 t/m 8
In overleg
Aikido
Scholen uit Súdwest-Fryslân
3 t/m 8
In overleg
Jeu de Boules
Scholen uit Súdwest-Fryslân
5 t/m 8
In overleg
Hockey
Scholen uit Sneek, IJlst, Ysbrechtum en Oppenhuizen
3 t/m 8
In overleg
Yoga
Scholen in Sneek en directe omgeving
1 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen uit Sneek, Bolsward, Scharnegoutum, IJlst, Woudsend, Witmarsum, Koudum en Stavoren
3 t/m 5
In overleg, voorkeur in februari en maart
Padel
Scholen uit Sneek
3 t/m 8
In overleg
Tennis (IJsbrechtum)
Scholen in IJsbrechtum/Sneek
3 t/m 8
In overleg
Kaatsen (Hommerts/Jutrijp)
School uit Hommerts/Jutrijp en omgeving
4 t/m 8
In overleg
Gymnastiek (Heeg)
Scholen uit Heeg, Hommerts/Jutryp, Oudega
3 t/m 5
In overleg
Freeturn (Heeg)
Scholen uit Heeg, Hommerts/Jutryp, Oudega, Woudsend
3 t/m 8
In overleg
Korfbal (Bolsward)
Scholen uit Bolsward
3 en 4
Vanaf november 2022 t/m februari 2023
Badminton (Bolsward)
Scholen uit Bolsward
4 t/m 8
In overleg
Ren, Spring, Gooi (aanmelden niet meer mogelijk)
Scholen uit Workum, Parrega, Makkum. Witmarsum, Pingjum, Arum en op aanvraag
7 en 8
In overleg
Volleybal (Makkum)
Scholen uit Makkum
3 t/m 8
In overleg
Zwemmen
Scholen Workum, Parrega, Hindeloopen en Koudum
4 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen uit Wommels en 20 km rondom
3 t/m 8
Februari/maart 2023
Kickboksen
Scholen uit Sneek en 15 km rondom
3 t/m 8
In overleg
Rugby
Scholen Sneek en 10 km rondom
7 en 8
In overleg
Volleybal (IJlst)
Scholen uit IJlst
1 t/m 6
In overleg
Steppen
Scholen uit Bolsward
1 t/m 8
In overleg
Kung Fu
Basisscholen Sneek en 15 km rondom Sneek
Groep 5 t/m 8
In overleg
Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Bowlen
Scholen in Sneek en omstreken
6
12 t/m 23 september 2022
Korfbal
Scholen Bolsward en 5 km rondom
5 t/m 8
14 september 2022 (reserve 21 september)
Vissen
Scholen Sneek en 10 km rondom
3 t/m 8
17 september 2022
Frysk Damjen
Scholen Blauwhuis en 10 km rondom
5 t/m 8
30 september en 7 oktober 2022
Tennis
Scholen uit Wommels, Easterein, Itens
4 t/m 8
Herfst 2022
Straatvoetbal
Scholen uit Bolsward, Tjerkwerd, Nijland, Blauwhuis en op aanvraag
6 t/m 8
12 oktober 2022
Kaatsen
Scholen uit Súdwest-Fryslân
5 t/m 8
18 oktober 2022
Basketbal
Scholen uit Sneek, IJlst, Scharnegoutum, Ysbrechtum en Oppenhuizen
6 t/m 8
25 februari 2023
Volleybal
Scholen uit Súdwest-Fryslân
3 t/m 8
18 maart 2023
Voetbal (KNVB)
Scholen en BSO uit Sneek en omstreken
5 t/m 8
5 april 2023
Hockey
Scholen uit Súdwest-Fryslân
6 t/m 8
7 april 2023 (Goede Vrijdag)
Korfbal
Scholen uit Sneek en 8 km rondom
3 t/m 6
12 april 2023
Voetbal SWZ School Cup
Scholen en BSO uit Sneek en omstreken
3 en 4
19 april 2023
Kaatsen
Scholen in Hommerts/Jutrijp en omgeving
4 t/m 8
Rond Koningsdag
Voetbal Bolsward
Scholen uit Bolsward
7 en 8
10 mei 2023
Voetbal Wymbrits
Alle scholen uit voormalig Wymbritseradiel, Boarnsterhim en op verzoek
7 en 8
10 mei 2023 (17 mei reservedatum)
Waterpolo
Scholen Sneek en 5 km rondom
5 t/m 8
10 juni 2023
Tennis
Scholen uit Wommels, Easterein, Itens
4 t/m 8
Voorjaar 2023
Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Zwemvierdaagse 2022 Sneek
Alle leeftijden
3 t/m 7 oktober
Koningsspelen
Voor alle scholen
1 t/m 8
21 april 2023
Avond4daagse Koudum (voor 2023 nog niet bekend)
Regio Koudum
1 t/m 8
Nog niet bekend
Avond4daagse Workum (voor 2023 nog niet bekend)
5 km rondom Workum
1 t/m 8
Nog niet bekend
Avond4daagse Sneek (voor 2023 nog niet bekend)
Sneek en omgeving
1 t/m 8
Nog niet bekend
Avond4daagse Bolsward
Bolsward en omgeving
1 t/m 8
6 t/m 9 juni
Avond4daagse Makkum (voor 2023 nog niet bekend)
Makkum en omgeving
1 t/m 8
Nog niet bekend

Voor het aanbod van Fryske sport yn dyn klasse ga naar: www.sportfryslan.nl/project/fryske-sport-yn-dyn-klasse

Scholen

Wanneer?
Kennismakingslessen vinden zoals aangegeven plaats onder schooltijd, toernooien buiten schooltijd. De meeste activiteiten kunnen gedurende het hele schooljaar worden gepland met uitzondering van de kerst- en zomervakantie. De kennismakingslessen worden in samenwerking met de sportaanbieders ingepland.

Corona
Doorgaan van toernooien is afhankelijk van de dan geldende coronaregels en de keuzes van de verenigingen hierop gebaseerd.

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de sport- of cultuuraanbieder. Toernooien vinden plaats bij de sportaanbieders.

Wanneer er door kinderen uit hoofde van de school wordt meegedaan aan bepaalde activiteiten (en dus door de school zijn aangemeld), dan moeten deze kinderen door leraren en/of bijvoorbeeld leden van een oudercommissie worden begeleid. Deze begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Als scholen kinderen individueel opgeven voor bepaalde activiteiten, dan zullen de ouders voor de begeleiding van de kinderen moeten zorgen. De ouders zijn tijdens de activiteit ook verantwoordelijk voor de kinderen.

Een school is verplicht om de gymlessen te laten geven door een vakleerkracht LO of een groepsleerkracht met LO-bevoegdheid. Wij gaan ervan uit dat deze persoon aanwezig is op het moment dat een kennismakingsles vanuit de schoolsportagenda wordt verzorgd door een extern persoon.

Wanneer het, om welke reden dan ook, niet lukt om een bevoegd persoon vanuit school bij de lessen te laten zijn, dan blijft de verantwoordelijkheid, van wat er in de gymles gebeurt, bij de school liggen. Een trainer die een kennismakingsles komt geven is namelijk wel bekwaam in het geven van deze activiteit, maar heeft doorgaans geen onderwijsbevoegdheid.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de activiteiten, hetzij via school, hetzij via de ouders een ongevallenverzekering hebben afgesloten. De gemeente Súdwest-Fryslân, noch de organiserende sportaanbieders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan deelnemers of eventuele vermissingen, ontvreemdingen of beschadigingen van/aan eigendommen van de deelnemers. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Wil je als school graag meedoen met de activiteiten? Meld jouw school aan voor schooltoernooien en/of kennismakingslessen.

Heb je vragen over de Schoolsportagenda? Mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Voor vragen kun je terecht bij buurtsportcoach Tinie Zijlstra, tinie@sportfryslan.nl.

Verenigingen

De Schoolsportagenda is een (digitaal) overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen (onder schooltijd), die plaatselijke sportaanbieders verzorgen voor het basisonderwijs. Ook al gaat dit om één basisschool binnen je kern.

Voordeel voor de sportaanbieder:

 • Je hoeft zelf niets te doen aan communicatie;
 • Scholen kunnen de activiteiten meenemen in jaarplanning;
 • Er is afstemming tussen de activiteiten;
 • De buurtsportcoaches promoten je aanbod;
 • Er is een financiële bijdrage voor de organisatie van een sporttoernooi;
 • Er is een financiële bijdrage voor kennismakingslessen onder schooltijd.

Wil je graag meedoen aan de Schoolsportagenda, maar loop je tegen belemmeringen aan? Bijvoorbeeld door gebrek aan kader, geen ervaring met de organisatie en uitvoering van kennismakingslessen/toernooien of onvoldoende sportmaterialen?

Stuur een mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl, de buurtsportcoach denkt met je mee en kijkt naar de mogelijkheden.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun sport kunnen promoten. Maar natuurlijk ook dat kinderen kennismaken met de grote variatie aan sportaanbieders. Om dit extra te stimuleren, komt de gemeente tegemoet in de organisatiekosten.

Vergoeding sporttoernooi

 • € 100,- voor 1 dagdeel (ochtend of middag).
 • € 200,- voor 2 dagdelen.
 • De vergoeding geldt alleen als de uitvoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Vergoeding kennismakingslessen

 • € 20,- per les (maximale bijdrage).
 • De eerste 3 lessen worden volledig vergoedt (€20,- per les).
 • Bij de vierde en volgende lessen ontvangt de sportaanbieder 50% (€10,-) per les.
 • Het aantal lessen wordt gerekend per sportaanbieder, dus niet per project of school.
 • De vergoeding geldt alleen als de uitvoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Vraag de vergoeding aan

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de vereniging. Toernooien vinden bij voorkeur plaats bij de sportvereniging.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juli 2022.

Back To Top